Pyramid: Double Jackpot Poker
European Blackjack
Pirate 21
European Roulette